Informacja o cookies
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź

Aktualności

Wróć do produktów
x

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o prowadzeniu postępowania ofertowego na usługę podwykonawstwa w ramach planowanej realizacji projektu pt. „Opracowanie szerokiej gamy innowacyjnych produktów w kategorii baby food”

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. | 34-650 Tymbark 156

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań związanych z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie szerokiej gamy innowacyjnych produktów w kategorii baby food”

 

 1. Przedmiot zapytania

Celem badań jest opracowanie receptur pełnowartościowych produktów dla małych dzieci (do 3 lat) z uwzględnieniem innowacyjnych surowców lub spełniających inne funkcje, bądź zaspakajających inne potrzeby klientów.

 

Przedmiot zapytania to oferta na kompleksowy udział w projekcie w zakresie określonym poniżej.

Współpraca w ramach projektu polegająca na udziale w dwóch zadaniach:

Temat zadania badawczego nr 1

INNOWACYJNE SUROWCE do zastosowania w produktach typu baby food

Celem badań jest opracowanie receptur pełnowartościowych produktów dla małych dzieci (do 3 lat) z uwzględnieniem innowacyjnych surowców lub spełniających inne funkcje, bądź zaspakajających inne potrzeby klientów.

Temat zadania badawczego nr 2

Opracowanie innowacji produktowych z zakresu żywności dla małych dzieci. Produkty z założenia będą bazować wyłącznie na naturalnych surowcach i dodatkach.

 

 1. Zakres zamówienia

 

 1. Podwykonawstwo powinno obejmować opracowanie technologii uprawy i wytworzenia partii doświadczalnych szerokiego wachlarza innowacyjnych, mało znanych gatunków i odmian warzyw i owoców. Scharakteryzowanie badanych odmian i gatunków pod względem bezpieczeństwa spożycia i składu chemicznego, oceni się zawartość pestycydów w stosowanych technologiach uprawy a w przypadku stwierdzenia pozostałości zostaną przebadanie możliwości uprawy w warunkach ekologicznych. Również badanie składu i ocena bezpieczeństwa innowacyjnych odmian oraz ewentualne ryzyko oddziaływań alergizujących.
 2. Opracowanie zupełnie nowych aplikacji w tej kategorii takich jak miedzy innymi: pasty do smarowania pieczywa na bazie owoców, warzyw i orzechów; owoc w formie płynnej galaretki w wyciskanej tubie (rurce), naturalny mętny sok jabłkowy, desery owocowe z kaszą jaglaną, sok owocowy do przyrządzenia domowej galaretki (albo kisielu), marmolada dyniowa

 

 

 1. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający kryteriauczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

 

 1. Termin realizacji:

 

Realizacja usługi: do uzgodnienia w zależności od uzyskania dofinansowania

 

 1. Termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej(skan podpisanego dokumentu) na adres mailowy m.bania@maspex.com, lub pisemnej w terminie do dnia 27.11.2015 do godz. 16:00. Adresatem oferty jest spółka  TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. | 34-650 Tymbark 156. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli oferty nie podpisuje oferent będący osobą fizyczną, a sposobu reprezentacji na dzień złożenia oferty nie można potwierdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, do oferty powinien być dołączony odpis dokumentu potwierdzającego umocowanie oferenta (w szczególności pełnomocnictwa, uchwały o powołaniu członka organu lub prokurenta, aktualnej na dzień złożenia oferty umowy spółki).

 

 1. Termin związania ofertą: 90 dni

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 1. nazwę i adres oferenta,
 2. przedmiot oferty odpowiadający treści zapytania ofertowego,
 3. wartość oferty netto oraz brutto,
 4. termin ważności oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert :

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 • Najniższa cena – waga kryterium 50%
 • Funkcjonalność pod kątem potrzeb zamawiającego – waga kryterium 50%.

Przez pojęcie funkcjonalności rozumie się: możliwie szerokie i wszechstronne wpisywanie się w tematykę projektu,

 1. Pozostałe informacje:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny
z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

Osoba do kontaktu: Monika Bania, tel.: +48 502 195 332, e-mail: m.bania@maspex.com