Informacja o cookies
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź

Aktualności

Wróć do produktów
x

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

„Daj coś od siebie – edycja Snapchat”

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu „Daj coś od siebie – edycja Snapchat” (dalej ”Konkurs”) jest „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice (dalej ”Organizator”), e-mail kontaktowy:  kontakt@dajcosodsiebie.pl

1.2 Konkurs odbędzie się w trzech edycjach( dalej:,,Edycje”):

I Edycja-  trwa w okresie od 5.12-6.12 2016 r.  

II Edycja- trwa w okresie od 12.12-13.12 2016 r.

III Edycja – trwa w okresie od 19.12-20.12.2016 r.

 1.3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Obsługą Techniczną Konkursu jest  TBWA z siedzibą w Warszawie ul. Rzymowskiego 34 (dalej ”Obsługa Techniczna”), e-mail tymbark@tbwa.pl

1.5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na kanale marki Tymbark w aplikacji Snapchat oraz pod adresem WWW.tymbark.com

 

 

§2 Uczestnicy Konkursu

2.1 Z zastrzeżeniem pkt. 2.2 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniająca warunki określone w Regulaminie, przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Obsługi Technicznej, jak również osoby współpracujące z Organizatorem oraz Obsługą Techniczną na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). Z udziału w konkursie wyłączone są również osoby posiadające miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja osoby biorącej udział w Konkursie (dalej: „Uczestnika”). Rejestracja polega na  zalogowaniu się na swoim koncie w aplikacji Snapchat i przesłaniu zgłoszenia konkursowego w formie Snapa do użytkownika Tymbark.  

2.4 W przypadku wygranej każdy Uczestnik zgadza się, na opublikowanie imienia i nazwiska w formie Snapa w celu późniejszego skontaktowania się Uczestnika z Obsługą Techniczną  konkursu w wiadomościach prywatnych w aplikacji Snapchat.  

§3 Zasady Konkursu

3.1 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3.2 Aby wziąć udział w Konkursie, należy: zalogować się na swoje konto w aplikacji Snapchat oraz dokonać w terminach wskazanych w pkt 1.2 Regulaminu zgłoszenia konkursowego według następujących zasad:

1) w I i II Edycji Konkursu -  przesłać Snapa z wykonanym zadaniem konkursowym wraz z hasztagiem #dajcosodsiebie do użytkownika Tymbark  ;

2) w  III Edycji Konkursu - przesłać VideoSnapa z wykonanym zadaniem konkursowym wraz z hasztagiem #dajcosodsiebie do użytkownika Tymbark .

3.3 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu  kreatywnego Snapa lub VideoSnapa konkursowego zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 3.2 . Szczegóły dotyczące zadań konkursowych przewidzianych dla poszczególnych Edycji Konkursu zostaną umieszczone przez Organizatora w treści Snapów lub VideoSnapów publikowanych przez użytkownika Tymbark  za pośrednictwem aplikacji Snapchat  w dniu rozpoczęcia danej Edycji ( dalej: ,,Zadanie Konkursowe”). Zadania konkursowe będą związane z tematyką świąteczną.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do obserwacji procesu dodawania zgłoszeń konkursowych przez uczestników.

Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy zgłoszenie:

- zawiera elementy sprzeczne z prawem;
 - narusza dobre obyczaje;
 - narusza prawa osób trzecich;
 - jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 - przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne;
 - zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu;
- zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich;
- zawiera treści o charakterze politycznym
 - zawiera jakiekolwiek treści odwołujące się do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Organizatora.
 

W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu może wykluczyć Snapa lub VideoSnapa z rywalizacji konkursowej. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany w wiadomości prywatnej.

 3.5 Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.

 3.6 Zadanie Konkursowe  musi zostać wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa przez Uczestników w związku z wykonywaniem Zadania Konkursowego  na potrzeby niniejszego Konkursu.

3.7 Wykonanie Zadania Konkursowego  musi odbyć się w sposób nie powodujący zagrożenia dla Uczestników oraz osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez działania Uczestników lub działania osób trzecich w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego  na potrzeby Konkursu.

 

 

§4 Nagrody

4.1 Wyłonienia zwycięzców dokonuje Komisja Konkursowa, kierując się kryterium walorów artystycznych, kreatywności, pomysłowości, oryginalności oraz jakości zgłoszeń.  Jeden Uczestnik może wygrać tylko jeden raz w danej Edycji.

4.2 W konkursie wyłonionych zostanie 5  Laureatów danej Edycji Konkursu. Nagrodami w Konkursie są:

1) w I Edycji - 5 zestawów Tymbark(t-shirt, zeszyt, powerbank, kalendarz na 2017 r) każdy o  wartości 38,63 zł brutto ;

2) w II Edycji- 5 zestawów Tymbark (poduszka, post-ity kapslowe, długopis, kalendarz na 2017 r)każdy  o wartości 42,31 zł  brutto;

3) w III Edycji 5 zestawów Tymbark(torba EKO, zestaw szklanek, pendrive, kalendarz na 2017 r.) każdy o wartości 39,01 zł brutto.

4.3 Informacje  o wynikach danej Edycji Konkursu zostaną przesłane przez użytkownika Tymbark w formie Snapa  w terminie 48 godzin  od zakończenia danej Edycji Konkursu.  Zwycięzcy danej Edycji Konkursu zobowiązani są przesłać, w wiadomości prywatnej na adres tymbark@tbwa.pl , dane niezbędne do wysłania Nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres, w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników danej Edycji.

4.4 Nagrody zostaną wysłane,  z zastrzeżeniem §6.5. Regulaminu,  w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania danych , o których mowa w pkt 4.4. przez Organizatora. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową lub kurierską. W przypadku, o którym mowa w §6.5 Regulaminu, nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora pisemnego oświadczenia nagrodzonego uczestnika potwierdzającego przeniesienie autorskich praw majątkowych.

 

 

§5 Komisja Konkursowa

5.1 W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator  powoła Komisję Konkursową.

5.2 Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało w szczególności:
- zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom;
- wyłonienie zwycięzców w Konkursie;
 - udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród, sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagrody przez laureatów;
- rozpatrywanie reklamacji;
 - podejmowanie decyzji w kwestiach wykluczenia Uczestników z Konkursu.

 

 

§6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

6.1 Uczestnik z chwilą zgłoszenia się do konkursu poprzez publikację Snapa lub VideoSnapa konkursowego udziela Organizatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego, upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do nadesłanego Snapa lub VideoSnapa w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez w celu publikacji na profilu Tymbark  na Snapchacie.

 6.2 Uczestnicy zezwalają na korzystanie z ich wizerunku w związku z Konkursem.

6.3 Poprzez nadesłanie Snapa lub VideoSnapa Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Snapa lub VideoSnapa zgłoszonego jako praca konkursowa. W przypadku wykonania Snapa lub VideoSnapa z udziałem innych osób,  Uczestnik oświadcza, że nabył prawa autorskie majątkowe i zależne oraz upoważnienie do wykonywania praw autorskich osobistych od takich osób w pełnym zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem. Uczestnik oświadcza również, iż przysługuje mu prawo dysponowania wizerunkiem osób, które występują na pracy konkursowej. Uczestnik zapewnia, iż publikowane przez niego Snapy lub VideoSnapy nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.


 6.4 Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda, z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Snapa lub VideoSnapa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
- zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
- publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie i wykonanie;
 - wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
 - wprowadzanie do pamięci komputera;
 - publiczne udostępnianie Snapa lub VideoSnapa w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- najem oraz użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
- nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
 - reemitowanie;
 - wykorzystywanie Snapa lub VideoSnapa w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

 

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zażądania od uczestnika konkursu potwierdzenia na piśmie przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia zgód, o których mowa w §6 niniejszego regulaminu, pod rygorem wstrzymania wydania nagrody, do czasu złożenia odpowiedniego oświadczenia przez nagrodzonego Uczestnika.


6.6. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem pracy konkursowej   i jej opracowań.


6.7. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Snapa lub VideoSnapa  oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.


6.8. Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Snapa lub VideoSnapa z innymi utworami lub dziełami lub jego modyfikowanie, jak również umieszczanie Snapa lub VideoSnapa obok lub w sąsiedztwie innych utworów.


6.9.  W zakresie wskazanym powyżej nagrodzony Uczestnik przenosi prawa do Snapa lub VideoSnapa na Organizatora, Uczestnik udziela także zgody na korzystanie z wizerunku Uczestnika oraz innych osób, które występują w Snapie lub VideoSnapie.

6.10. W przypadku przyznania nagrody Uczestnik zobowiązany jest podpisać protokół przeniesienia autorskich praw majątkowych, który zostanie doręczony Uczestnikowi w formie odrębnego dokumentu przez kuriera.

 

 

§7 Reklamacje

7.1 Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem służy każdemu uczestnikowi.


7.2 Reklamacje można składać na adres do korespondencji: „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k ul. Chopina 10 34-100 Wadowice z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Daj coś od siebie – edycja Snapchat”.


7.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania, włączając w to powiadomienie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji.

 

 

§8 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród jego laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłoszenia wyników oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 

 

 

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WWW.tymbark.com  oraz w siedzibie Organizatora.


9.2 Zgodnie z zasadami aplikacji Snapchat  Organizator informuje, że:
 - Snapchat nie ponosi wobec Uczestników żadnej odpowiedzialności w związku z realizacją Konkursu; odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie Organizator;
- Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez aplikację Snapchat ani z nim związany.