Informacja o cookies
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź

Aktualności

Wróć do produktów
x

Regulamin konkursu „TymbarkGol”

§ 1.

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Konkurs” – konkurs pod nazwą „TymbarkGol” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.

 2. Organizator” - spółka „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach,
  ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, NIP: 551-17-02-355, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000271001.

 3. Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie, zamieszkująca na stałe na terytorium Polski.

 

§ 2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Konkurs prowadzony jest od dnia 12 czerwca 2016r. do dnia 12 lipca 2016r.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na portalu Twitter.

 

§ 3.

Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w portalu Twitter wpisu z okrzykiem radości po zdobytej bramce w dowolnie wybranym przez Uczestnika meczu piłki nożnej emitowanym w mediach, w tym m.in. w TV, radiu lub Internecie.

 2. Wpis musi być oznaczony hashtagiem: #TymbarkGol.

 3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni 6 najlepszych zgłoszeń każdego dnia trwania Konkursu, kierując się kryterium kreatywności, oryginalności i atrakcyjności odpowiedzi. Wyłonienie zwycięzców nastąpi każdorazowo w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia danego dnia trwania Konkursu.

 4. Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych etapów będzie się odbywać za pośrednictwem profilu Tymbark na portalu Twitter.

 5. Wykluczeniu z Konkursu podlegają zgłoszenia naruszające prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności zgłoszenia zawierające treści wulgarne, naruszające dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej innych osób, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące lub rasistowskie a także naruszające uczucia religijne.

 6. Niezależnie od postanowienia ust. 5 w Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administrator portalu Twitter usunie lub trwale uniemożliwi do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu tego serwisu.

 

§ 4.
Nagrody oraz ich wydanie

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 2. nagrody I stopnia - piłka sportowa z logo marki Tymbark o wartości 40,28 zł brutto każda(czterdzieści złotych 28/100)

 3. nagrody II stopnia – torba sportowa z logo marki Tymbark o wartości 30,74 zł brutto każda(trzydzieści złotych 74/100

 4. nagrody III stopnia – ręcznik z logo marki Tymbark o wartości 14,39zł brutto każdy(czternaście złotych 39/100)

 5. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:

a) nagroda I stopnia – za zajęcie 1 - 2 miejsca w danym dniu Konkursu

b nagroda II stopnia – za zajęcie 3 - 4 miejsca w danym dniu Konkursu

c) nagroda III stopnia – za zajęcie 5 - 6 miejsca w danym dniu Konkursu

 1. W terminie jednego tygodnia od daty zamieszczenia danego zwycięskiego zgłoszenia w konkursie, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Twitter ze zwycięzcami Konkursu. W terminie jednego tygodnia zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

 2. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 60 dni od zakończenia Konkursu

 3. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§5.

Własność intelektualna

 

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści zgłaszanych prac w Konkursie.

 2. Zobowiązanie Organizatora do wydania nagród stanowi przyrzeczenie publiczne
  w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Termin, w którym można ubiegać się
  o nagrody określony jest w §2 ust. 1 Regulaminu.

 3. Organizator nabywa własność oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji:

 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,

 2. wyświetlanie w kinie,

 3. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego,

 4. publikacja w środkach masowego przekazu,

 5. wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod marką Tiger,

 6. włączenie utworu do utworu audiowizualnego.

 7. Uczestnik zezwala Organizatorowi na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne rozporządzenie i korzystanie z opracowań.

 8. Na żądanie Organizatora nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie

 

§ 6.
Dane osobowe

 

 1. Podczas trwania Konkursu spółka „MGD” – GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Wadowicach (34-100), ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271001, NIP: 551-17-02-335, REGON 070768005 będzie gromadziła dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez nią przetwarzane oraz będzie administratorem danych osobowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród.

 3. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

 4. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, i adresu e-mail,

oraz następujący zakres czynności:

 • zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

 • Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane na adres Organizatora w formie pisemnej lub e-mailowej na adres: tymbark@tbwa.pl i zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz podanie powodu reklamacji.

 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (stosownie do formy złożenia reklamacji), w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.tymbark.com i w siedzibie Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.