Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

OGŁOSZENIE o prowadzeniu postępowania ofertowego

„DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU NALEWANIA”

OGŁOSZENIE

 

o prowadzeniu postępowania ofertowego w trybie zasady zachowania konkurencyjności
 

TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SP.K. 34-650 TYMBARK 156 ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

11-015 OLSZTYNEK ul. ZIELONA 16

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego :

 

„DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE  EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU NALEWANIA”

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie eksperymentalnego stanowiska badawczego procesu nalewania.

 

Oznaczenie CPV: 42215200-8

 

Zakres zamówienia:

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia, zawarte są w Zapytaniu Ofertowym, dostępnym w siedzibie Spółki.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Przewidywany termin wykonania zamówienia:

Sierpień 2017 r.

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim lub angielskim z dopiskiem:

OFERTA NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ ORAZ URUCHOMIENIE EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU NALEWANIA”

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 23.01.2017 R. DO GODZINY 14:15
należy składać w sekretariacie Spółki  osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Spółki).

 

Termin składania ofert :

upływa 23.01.2017r. o godz. 14:00

 

Termin związania ofertą: 

60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Miejsce otwarcia ofert:

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp.k.. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU (sala konferencyjna)

11-015 Olsztynek ul. Zielona 16

 

Termin otwarcia ofert:

23.01.2017r. o godz. 14:15

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Zapytaniu ofertowym”, które można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500  w dni robocze lub pisemnie prosić o przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną.

 

Zamawiający ma możliwość:

  • zmiany lub odwołania Postępowania,
  • zmiany lub odwołania warunków Postępowania,
  • zmiany treści Ogłoszenia,
  • unieważnienia lub zamknięcia Postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

 

Osoby do kontaktu:  

             Krzysztof Pieczara,  tel.: 089 519 46 10

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM  POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 24.01.2017 r. analizy złożonych ofert w celu realizacji zamówienia: „DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU NALEWANIA” wybrano ofertę przesłaną przez Fillshape SRL Via Kennedy 17, 40069 Zola Predosa (Bologna), Italy. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oraz  otrzymał najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny ofert ceny wyrażone w euro zostały przeliczone na polskie złote wg średniego kursu NBP aktualnego w dniu otwarcia ofert.

 

 

 

 

 

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oddział w Olsztynku, ul. Zielona 16, 11- 015 Olsztynek,

tel. +48 89/ 519 46 11, fax: +48 89/ 519 24 67,

e–mail: tymbark.olsztynek@maspex.com

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000498181,

NIP PL: 737 - 00 - 03 - 477, REGON 490540969,

ING BANK ŚLĄSKI SA   21 1050 0086 1000 0001 0186 1854

 

Grupa Maspex Wadowice