Informacja o cookies
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne Nagrody
Dotacje

O firmie

x

OGŁOSZENIE o prowadzeniu postępowania ofertowego

na zakup niezbędnych urządzeń laboratoryjnych w ramach realizacji projektu...

pt. „Opracowanie napoju z aronii zasobnego w związki bioaktywne o wysokiej aktywności przeciwutleniającej oraz niskim poziomie zmętnień i osadów”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. | 34-650 Tymbark 156

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu pt. Opracowanie napoju z aronii zasobnego w związki bioaktywne o wysokiej aktywności przeciwutleniającej oraz niskim poziomie zmętnień i osadów

 

 1. Przedmiot zapytania

 

Doposażenie laboratoriów w niezbędne urządzenia badawczo-pomiarowe.

 

 1. Zakres zamówienia

 

 1. Kombajn pomiarowy z możliwością jednoczesnego pomiaru o wysokiej dokładności takich parametrów jak:
  1. Ekstrakt ogólny,  pozorny i rzeczywisty, gęstość,
  2. Zaw. alkoholu;
  3. Zaw. CO2, zawartość O2.
 2. Spektrofotometr, do oznaczania barwy w różnych notacjach; absorbancja, transmitancja, L*a*b, EBC z możliwością skanowania po długościach fali w zakresie od nadfioletu do podczerwieni.
 3. Luksometr stacjonarny do ciągłego monitorowania naświetlenia, z możliwością wysyłania danych do bazy pomiarów.
 4. Ekstraktor laboratoryjny, kilkusekcyjny, zautomatyzowany, pracujący wg metody Soxhleta, a także z wykorzystaniem ekstrakcji na gorąco..
 5. Wyparka laboratoryjna z kolba destylacyjną o poj. ok. 20l., zautomatyzowana, z kontrolerem próżni i łaźnią olejową.
 6. Automatyczny licznik kolonii bakterii z określeniem sfer zahamowania wzrostu.

 

 1. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci specjalizujący się w doposażeniu placówek badawczo-rozwojowych w sprzęt badawczo-pomiarowy.

Oferent, którego pozycja zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego zobowiązuje się, dostarczyć osprzęt, dokonać szkolenia osób obsługujących urządzenie oraz zapewnić serwis.

 

 1. Termin realizacji:

 

Realizacja usługi: do uzgodnienia w zależności od osprzętu

 

 1. Termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres mailowy d.stoklosa@maspex.com lub pisemnej w terminie do dnia 17.08.2015r.  do godz. 15:00 . Adresatem oferty jest spółka  TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. | 34-650 Tymbark 156. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli oferty nie podpisuje oferent będący osobą fizyczną, a sposobu reprezentacji na dzień złożenia oferty nie można potwierdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, do oferty powinien być dołączony odpis dokumentu potwierdzającego umocowanie oferenta (w szczególności pełnomocnictwa, uchwały o powołaniu członka organu lub prokurenta, aktualnej na dzień złożenia oferty umowy spółki).

 

 1. Termin związania ofertą:  90 dni

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 1. nazwę i adres oferenta,
 2. przedmiot oferty odpowiadający treści zapytania ofertowego,
 3. wartość oferty netto oraz brutto,
 4. termin ważności oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert :

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 • Najniższa cena – waga kryterium 50%
 • Funkcjonalność pod kątem potrzeb zamawiającego – waga kryterium 50%.

Przez pojęcie funkcjonalności rozumie się: wygodę i prostotę użytkowania, otrzymywanie szybkich i rzetelnych wyników, szybki dostęp do serwisu, automatyzację i współpracę z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak drukarki czy komputer, zaawansowanie techniczne.

 

 1. Pozostałe informacje:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny
z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

Osoba do kontaktu: Daniel Stokłosa, tel.: +48 502 199 936, e-mail: d.stoklosa@maspex.com