Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

OGŁOSZENIE o prowadzeniu postępowania przetargowego

na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o prowadzeniu postępowania przetargowego
na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach

 

„Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”
 

 

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp.k.

34-650 Tymbark 156

 

 

zaprasza do składania ofert na realizację projektu:
„Wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na terenie TYMBARK‑MWS w Tymbarku ”

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych

 

Zakres zamówienia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej poniżej 1 MWp oraz instalacji do odbioru wyprodukowanej energii wraz z uruchomieniem całego systemu.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania inwestycyjnego.

 

Przewidywany termin wykonania zamówienia do: 30 sierpnia 2015 r.

 

Forma i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na terenie TYMBARK – MWS w Tymbarku –nie otwierać” należy złożyć w sekretariacie TYMBARK-MWS w Tymbarku nr 156, 34-650 Tymbark, osobiście, listownie lub pocztą kurierską

 

 

 

Termin składania ofert: upływa dnia 16 lutego 2015 r. o godz. 11:59 (decyduje data dotarcia oferty do siedziby „TYMBARK-MWS”)

 

Miejsce otwarcia ofert: TYMBARK-MWS (sala konferencyjna), 34-650 Tymbark nr 156

 

Termin otwarcia ofert: 16 luty 2015 r. o godz. 12:00

 

Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, a w szczególności:

a)posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

b)znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

c)nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie kryteriów określonych
w załączniku nr 4 do „Specyfikacji”

 

Ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” można się zapoznać osobiście lub odebrać jej kopię w siedzibie TYMBARK-MWS, 34-650 Tymbark 156, w godz. od 900 do 1500 (od poniedziałku do piątku w dni robocze).

 

Kryteria oceny ofert i waga kryteriów w %

Cena – 50%

Technologia systemu – 50%

 

Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podawania powodów.

 

Osoba do kontaktu: Piotr Kapera, tel. 502 199 839 lub Józef Kurek, tel. 502 199 747