Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K.

Tymbark 156

34-650 Tymbark

Tryb udzielania zamówienia:

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:

14.06.2016 r.

Data złożenia oferty:

Oferty można składać do dnia 21.06.2016 r. do godz. 16:00, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy do realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej realizowanych w następujących obszarach:

 • opracowanie półpłynnych i płynnych innowacji produktowych atrakcyjnych sensorycznie z wykorzystaniem owoców, warzyw i ziół,
 • opracowanie receptur innowacji produktowych w oparciu o surowce mało znanych gatunków i odmian owoców i warzyw.

Warunki udziału
w postępowaniu:

Warunkiem udziału Oferenta w postępowaniu jest:

 1. posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620),
 2. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz  zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia tj. oferent powinien wykazać się udokumentowanym dorobkiem naukowym (z okresu ostatnich 5 lat) w formie publikacji międzynarodowych i projektów badawczych w zakresie przetwórstwa oraz charakterystyki składników i badań nt. właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe/osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki

cywilnej lub spółki osobowej,

 1. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin realizacji przedmiotu oferty:

09.2016 – 08.2018

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

 1. metodologia i sposób realizacji zamówienia (60 pkt):
  • zakres i opis oferowanych usług badawczych w ramach oferty (30 pkt),
  • opis struktury organizacyjnej zespołu badawczego z przypisanymi rolami i zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu (15 pkt)
  • zidentyfikowane obszary ryzyka mogące wystąpić w trakcie prac badawczych wraz z podaniem ich prawdopodobieństwa, wpływu na realizację przedsięwzięcia oraz czynnościami minimalizującymi ich wystąpienie (15 pkt)

 

 1. cena (40 pkt)

 

Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

, gdzie

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium cena

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci - cena całkowita oferty nr „i”

P – maksymalna liczba punktów w kryterium cena

 

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.

 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Dostawca jest zobowiązany do:

 • podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania) oraz dołączenia własnego Oświadczenia o posiadaniu wymaganego statusu oraz zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Dostarczenie wykazu publikacji oraz zrealizowanych projektów badawczych.

Elementy, które musi zawierać oferta:

 • Informacje dot. typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę).
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty.
 • Zakres i opis oferowanych usług badawczych w ramach oferty.
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
 • Cenę całkowitą netto i brutto.
 • Warunki i termin płatności.
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:

Oferta może być złożona:

 • elektronicznie na adres: m.bania@maspex.com
 • wersji papierowej do siedziby firmy:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K.

Tymbark 156

34-650 Tymbark

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:
Monika Bania, t. +48 502 195 332, m.bania@maspex.com

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.tymbark.com oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń.