Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „wyłonienie Wykonawcy na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej” ozn. sprawy: 1/B+R/TYM/2017

Oznaczenie CPV:  73000000-2

 

1. Nazwa

i adres Zamawiającego:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K.

Tymbark 156

34-650 Tymbark

KRS: 0000498181, NIP: 7370003477, REGON: 490540969

2. Dane do korespondencji w postępowaniu oraz

adres, na który należy złożyć ofertę

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oddział w Olsztynku

ul. Zielona 16

11 015 Olsztynek

e-mail: m.bania@maspex.com

3. Informacje wstępne

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem: 1/B+R/TYM/2017

2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres wskazany  w pkt 2 Tabeli.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z uwzględnieniem następujących zasad i reguł :

 

 1. zasady zachowania uczciwej konkurencji,
 2. zasady równego traktowania Wykonawców,
 3. zasad przejrzystości,

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

5. Sposób porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania  się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami jest:

Monika Bania

t. +48 502 195 332

e-mail: m.bania@maspex.com

2. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie ich za pomocą poczty elektronicznej (na adres wskazany w punkcie 1. powyżej). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Korespondencję w przedmiotowym postępowaniu należy przekazywać korzystając z danych adresowych do korespondencji,  o których mowa w pkt 2 Tabeli.

4. Oferta, oświadczenia oraz korespondencja powinna być składana/prowadzona  pomiędzy Stronami postępowania w języku polskim.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru Wykonawcy do realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej realizowanych w następujących obszarach:

 • opracowanie półpłynnych i płynnych innowacji produktowych atrakcyjnych sensorycznie z wykorzystaniem owoców, warzyw i ziół,
 • opracowanie receptur innowacji produktowych w oparciu o surowce mało znanych gatunków i odmian owoców i warzyw.

7. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

09.2017 – 09.2018.

 

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k., Oddział w Olsztynku

ul. Zielona 16, 11 - 015 Olsztynek

lub/i  inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

8.Warunki udziału
w postępowaniu oraz

opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:

1.Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest:

 1. posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620),

 

 1. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz  zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

 

 1. spełnienie pozostałych wymogów określonych w regulaminie postępowania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

 

3. Warunek  posiadania odpowiedniego doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 b) powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się udokumentowanym dorobkiem naukowym (z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego istnienia jest krótszy, w okresie jego istnienia) przez wszystkie osoby wskazane w punkcie 4 poniżej w formie:

 

 • co najmniej 5 publikacji międzynarodowych w zakresie przetwórstwa oraz charakterystyki składników i badań nt. właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych oraz
 • co najmniej 5 projektów badawczych w zakresie przetwórstwa oraz charakterystyki składników i badań nt. właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych.

 

4.Warunek  posiadania zasobów osobowych, o którym mowa w pkt. 1 b) powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 4 osobami, posiadającymi następujące stopnie naukowe:

 

 • minimum 2 osoby posiadające tytuł doktora nauk przyrodniczych,
 • minimum 2 osoby posiadające tytuł profesora nauk przyrodniczych.

 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich oddzielnie.
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich oddzielnie.
 3. wypełniony wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. wykaz wykonanych z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres istnienia Wykonawcy jest krótszy, w okresie jego istnienia, publikacji międzynarodowych oraz projektów badawczych w zakresie przetwórstwa oraz charakterystyki składników i badań nt. właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych.

 

6. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.

 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

 

8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach.

10. Do oferty należy dołączyć także dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do reprezentacji Wykonawcy.

9.Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

 

1)    zakres i opis oferowanych usług badawczych w    

        ramach oferty (30 pkt)

 

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

, gdzie

Ni - liczba punktów dla badanej oferty nr „i” w kryterium oferowane usługi badawcze

Amax – największa ilość analiz fizyko – chemicznych jakim poddane zostaną planowane do uzyskania produkty  w ramach oferty

Ai – ilość analiz fizyko – chemicznych jakim poddane zostaną planowane do uzyskania produkty badanej oferty nr „i”

N – maksymalna liczba punktów w kryterium oferowane usługi badawcze

 

 

2)   Ilość realizowanych obszarów badawczych (20 pkt)

 

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego schematu:

10 pkt – zaoferowanie 1 obszaru badawczego w ramach 

                  realizowanych prac badawczo - rozwojowych

20 pkt - zaoferowanie 2 obszarów badawczych w ramach  realizowanych prac badawczo – rozwojowych

 

 

3)    cena (50 pkt)

 

Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

, gdzie

Pi - liczba punktów dla badanej oferty nr „i” w kryterium cena

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców

Ci - cena całkowita badanej oferty nr „i”

P – maksymalna liczba punktów w kryterium cena

 

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.

 

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta z najniższą ceną.

Rozliczenia pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcą będą w odbywały się w złotych polskich.

10.Sposób przygotowania oferty i elementy, które musi zawierać:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Oferta składana w formie pisemnej powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.

5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w polskich złotych. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia

7. Dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

8. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

 1. Informacje dot. typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę).
 2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
 3. Zakres i opis oferowanych usług badawczych w ramach oferty.
 4. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
 5. Cenę całkowitą netto i brutto.
 6. Warunki i termin płatności.
 7. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
 8. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 9. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

11. Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady:

 

 1. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane zgodnie z opisanym powyżej sposobem przygotowania oferty i elementów, które musi oferta zawierać. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
 3. W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem „ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany.

 

3. Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę.

4. Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE - Oferta na „wyłonienie wykonawcy na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej”.

12.Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert

 1. Oferta może być złożona:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oddział w Olsztynku

ul. Zielona 16

11 015 Olsztynek

 

2. Oferty można składać do dnia 22.06.2017 r. do godz. 14:00, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

13.Informacja o otwarciu ofert

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.06.2017 r. o godzinie 14:15

2. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.

14. Klauzula poufności

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

15. Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

16. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do zawarcia umowy.

3. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania do :

 1. Zmiany lub odwołania postępowania,
 2. Zmiany lub odwołania warunków postępowania,
 3. Zmiany treści ogłoszenia,
 4. Unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

 

 

 

Załączniki – Wzory formularzy:

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4

Regulamin postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania  p.n.  „wyłonienie Wykonawcy na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  - Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 

………………………………….

 

.…………………………………

(Nazwa  i  siedziba

     Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu ubiegania się o udzielenie zamówienia:

 

 1. posiadamy status: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620);
 2. posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

...............................                                                       ...................................................................

Miejsce i data                                                                                      (Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                                uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                             wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                                 lub we właściwym upoważnieniu)

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 

………………………………….

 

.…………………………………

(Nazwa  i  siedziba

     Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 

Oświadczamy, że jako Wykonawcy nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tymbarku).

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

...............................                                                       ...................................................................

Miejsce i data                                                                                      (Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                                uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                             wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                                 lub we właściwym upoważnieniu)

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego  - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 

 

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich stopnia naukowego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

 

Imię i nazwisko

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)

Tytuł naukowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................                                                         ..........................................................

Miejsce i data                                                                                               (Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                                         uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                                    wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                                        lub we właściwym upoważnieniu)

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Regulamin postępowania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

NA WYŁONIENIE WYKONAWCY NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH RECEPTUR PRODUKTÓW PÓŁPŁYNNYCH O WYSOKIEJ BIOAKTYWNOŚCI ORAZ ATRAKCYJNOŚCI SENSORYCZNEJ

DZIAŁ I.

 CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

Regulamin określa zasady postępowania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej.

§ 2

 1. Zamawiający ogłasza postępowanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych receptur produktów półpłynnych o wysokiej bioaktywności oraz atrakcyjności sensorycznej nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad i warunków określonych w Wytycznych oraz wskazanych w Regulaminie.
 3. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:
 1. Zamawiającym” - należy przez to rozumieć Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2.  „Komisji” - należy przez to rozumieć Komisję powołaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 3.  „Ofercie” – należy przez to rozumieć ofertę wraz z ceną oraz innymi wymaganiami, składaną przez Wykonawcę na podstawie Zapytania ofertowego;
 4. Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę, lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
 5.  „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Postępowania Ofertowego;
 6. Wytycznych” - należy prze to rozumieć Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020;
 7. „Postępowaniu” – należy prze to rozumieć postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, które ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację Inwestycji,
 8. „Ogłoszeniu” – należy przez to rozumieć ogłoszenie o prowadzeniu Postępowania.

 

§ 3

Postępowanie prowadzi się z uwzględnieniem następujących zasad i reguł postępowania:

 1. Równego traktowania Wykonawców, która oznacza, że wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden Wykonawca nie może być uprzywilejowany względem innego.
 2. Zasada przejrzystości, która oznacz, że Postępowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny dla Wykonawców.
 3. Uczciwej konkurencji, która oznacza, że warunki udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i z nim związane, przy czym nie mogą one nieuzasadnienie zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Wykonawców.
 4. Języka polskiego,  która oznacza, że Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

DZIAŁ II.

OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

§ 4

 1. Postępowanie wszczyna się poprzez zamieszczenie Ogłoszenia wraz z zapytaniem ofertowym zgodnie z pkt. 2 poniżej oraz poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na właściwym rynku występuje taka ilość potencjalnych Wykonawców.
 2. Ogłoszenie wraz z zapytaniem ofertowym zamieszcza się:
 1. na stornie internetowej Zamawiającego: www.tymbark.com
 1. W przypadku dokonywania zmiany treści Ogłoszenia lub zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, w szczególności jeżeli zmiana dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w opublikowanym zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej Ogłoszeniu i zapytaniu ofertowym uwzględni informację o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia i zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

§ 5

 

 1. Z Postępowania wyklucza się:
 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu wskazanym w zapytaniu ofertowym;
 3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

i.o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

ii.o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

iii.skarbowe,

iv.o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

 1. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
 2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 7. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
 9. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 10. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 1. Zamawiający może określić warunki udziału w Postępowaniu dotyczące:
 1. posiadania statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620),
 2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub podejmowania określonej czynności, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 3. posiadania odpowiedniego doświadczenia oraz  zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu Zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

§ 6

 

 1. W Postępowaniu Zamawiający może wezwać  Wykonawców  do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania.
 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu.
 3. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów wymaganych w Postępowaniu.
 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu, Postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Oświadczenia lub dokumenty Wykonawca przedstawia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnione przez niego osoby.
 6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę, oświadczenia lub dokumenty do ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność z oryginałem musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

 

§ 7

 1. Wykonawca może złożyć w Postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Zamawiający nie może zapoznawać się z treścią ofert przed upływem terminu ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w miejscu wskazanym w Ogłoszeniu.
 5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
 6. Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie i zostają zniszczone.

§ 8

 1. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, po uzgodnieniu poprawy z Wykonawcą.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę:
 1. jeżeli jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia lub zapytania ofertowego;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera cenę której nie może zapłacić Zamawiający;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

 1. W trakcie trwania Postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu oraz zapytaniu ofertowym skierowanym do Wykonawcy: pisemnie lub drogą elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

§ 10

 

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
 2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ofert Zamawiający może skierować do wszystkich lub wybranych Wykonawców dodatkowe zapytania w celu sprecyzowania oferty lub prośbę o wyjaśnienie jej treści.
 3. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia sporządzonym przez Komisję.

 

§ 11

Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione Ogłoszenie i zapytanie ofertowe, tj. poprzez zamieszczenie tej informacji w sposób opisany w § 4 pkt. 2 Regulaminu oraz poprzez jej przesyłanie do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 12

 1. Po przeprowadzeniu Postępowania następuje podpisanie umowy z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w Postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

§ 13

Dla udokumentowania zawarcia umowy z Wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wymagana jest forma pisemna.

 

§ 14

 1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:

 

 1. wskazanie Zamawiającego,
 2. określenie przedmiotu zamówienia,
 3. informację o trybie udzielenia zamówienia,
 4. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 5. informację o potencjalnych wykonawcach, którzy odebrali od Zamawiającego zapytanie ofertowe,
 6. wykaz ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
 7. informację o spełnieniu przez Wykonawców warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym,
 8. informację o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu przez Wykonawców,
 9. informację o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów ocen i sposobie przyznania punktacji poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 10. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 11. datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,

 

 1. Oferty oraz inna dokumentacja Postępowania stanowią Załączniki do Protokołu.

 

DZIAŁ III.

Komisja

§ 15

 1. W celu przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania Zamawiający powoła Komisję.
 2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
 3. Do zadań komisji należy ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub braku przesłanek wykluczenia, a także badanie i ocena złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.
 4. Komisja wykonuje czynności określone w pkt 3 powyżej na niejawnych posiedzeniach.

 

DZIAŁ IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków udziału w Postępowaniu, a Wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z Ogłoszeniem lub zapytaniem ofertowym skierowanym do Wykonawców, są zobowiązani postępować zgodnie z Regulaminem.
 2. Zamawiający może unieważnić lub zamknąć Postępowanie na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 3. O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców umieszczając dodatkowo informację w tym zakresie na stronie internetowej, na której zamieszczono Ogłoszenie wraz z zapytaniem ofertowym.
 4. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia Postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w Postępowaniu.
 5. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie Postępowania osobie trzeciej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.).
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.