Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zakup niezbędnych urządzeń laboratoryjnych w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie napoju z aronii zasobnego w związki bioaktywne o wysokiej aktywności przeciwutleniającej oraz niskim poziomie zmętnień i osadów” TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. | 34-650 Tymbark 156 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu pt. „Opracowanie napoju z aronii zasobnego w związki bioaktywne o wysokiej aktywności przeciwutleniającej oraz niskim poziomie zmętnień i osadów”

I. Przedmiot zapytania

Zakup i uruchomienie systemu HPLC-DAD+RID, z termostatowanym autosamplerem, programowalną pompą z systemem odgazowania oraz zaawansowaną automatyką prowadzenia analiz i tworzenia bazy wyników.

Zestaw powinien umożliwiać konfigurację pod co najmniej pod następujące analizy:

• zawartość patuliny;

• zawartość cukrów ((glukoza, fruktoza, sacharoza);

• zawartość kwasów organicznych w tym kwasu L-askorbinowego;

• zawartość antocyjanów i polifenoli

II. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu HPLC-DAD+RID, z termostatowanym autosamplerem, programowalną pompą z systemem odgazowania oraz zaawansowaną automatyką prowadzenia analiz i tworzenia bazy wyników. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z uruchomieniem przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, oferujący układy do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. Oferent, którego pozycja zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego zobowiązuje się, dostarczyć osprzęt, uruchomić urządzenie oraz zapewnić rzetelny serwis.

IV. Termin realizacji:

Realizacja usługi: do uzgodnienia w zależności od osprzętu

V. Termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres mailowy d.stoklosa@maspex.com, lub pisemnej w terminie do dnia 30.06.2016r. do godz. 15:00. Adresatem oferty jest spółka TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. | 34-650 Tymbark 156. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli oferty nie podpisuje oferent będący osobą fizyczną, a sposobu reprezentacji na dzień złożenia oferty nie można potwierdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, do oferty powinien być dołączony odpis dokumentu potwierdzającego umocowanie oferenta (w szczególności pełnomocnictwa, uchwały o powołaniu członka organu lub prokurenta, aktualnej na dzień złożenia oferty umowy spółki).

VI. Termin związania ofertą:

90 dni

VII. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a) nazwę i adres oferenta,

b) przedmiot oferty odpowiadający treści zapytania ofertowego,

c) wartość oferty netto oraz brutto,

d) termin ważności oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

• Cena – waga kryterium - 50%

• Funkcjonalność pod kątem potrzeb zamawiającego – waga kryterium - 25%:

  • automatyzacja czynności badawczych i kontroli przebiegu analizy - 15%
  • dostęp do odczynników i kolumn chromatograficznych - 10%

• Okres gwarancji urządzenia – waga kryterium - 15%

• Czas reakcji na awarię – waga kryterium - 5%

• Okres dostawy – waga kryterium - 5%

IX. Pozostałe informacje:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Osoba do kontaktu: Daniel Stokłosa, tel.: +48 502 199 936, e-mail: d.stoklosa@maspex.com