Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem”

ozn. sprawy: 2/IB/TYM/2017

 

Oznaczenie CPV: 

44611000-6

 

1. Nazwa

i adres Zamawiającego

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K.

Tymbark 156

34-650 Tymbark

KRS: 0000498181, NIP: 7370003477, REGON: 490540969

2. Dane do korespondencji w postępowaniu oraz

adres, na który należy złożyć ofertę

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oddział w Olsztynku

ul. Zielona 16

11-015 Olsztynek

e-mail: w.jaszczuk@maspex.com

3. Informacje wstępne

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem: 2/IB/TYM/2017.

2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres wskazany  w pkt 2 Tabeli.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z uwzględnieniem następujących zasad i reguł :

 1. zasady zachowania uczciwej konkurencji,
 2. zasady równego traktowania Wykonawców,
 3. zasad przejrzystości.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

5. Sposób porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania  się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami jest:

Wiesław Jaszczuk

t. +48 502 199 710

e-mail: w.jaszczuk@maspex.com

2. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie ich za pomocą poczty elektronicznej (na adres wskazany w punkcie 1. powyżej). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Korespondencję w przedmiotowym postępowaniu należy przekazywać korzystając z danych adresowych do korespondencji,  o których mowa w pkt 2 Tabeli.

4. Oferta, oświadczenia oraz korespondencja powinna być składana/prowadzona  pomiędzy Stronami postępowania w języku polskim.

6. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i posadowienie  zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem.

Przeznaczenie: mieszanie retentatu w procesie produkcji koncentratów owocowych i warzywnych

Wymagane  parametry techniczne zbiornika:

Pojemność całkowita zbiornika: 40 000 l

Wysokość zbiornika – max. 6,7 m

Temperatura robocza: 900C

Ciśnienie robocze: atmosferyczne

Ciężar właściwy medium: 1,04 – 1,07 [kg/m3]

Lepkość: 15 - 500 mPas

Materiał: blacha stalowa zgodna z normą EN 10088 – gatunek 1.4401, chromowo – niklowa, mazerowana

Dennica górna: stożkowa, wyoblona, wyposażona w właz okrągły DN 400 mm

Płaszcz zbiornika: cylindryczny, spoiny spawane wykonane w jednej płaszczyźnie z blachą, walcowane i szczotkowane, wyposażony w właz boczny

Dennica dolna: stożkowa, wyoblona, zawinięcie krawędzi dennicy szlifowane od zewnątrz

Mieszadło: górne, ramowe zamontowane w dennicy górnej wraz z napędem i płynną regulacją obrotów.

Elastyczne zgarniacze ze ścianek w części stożkowej do 30% wysokości zbiornika. Umieszczenie na częściach belkowych mieszadła elementów wymuszających pionowy ruch produktu w zbiorniku

Moc silnika – min. 11 KW Obroty w zakresie 15 - 18 obr/min,

Napięcie – 400 V

Materiał – blacha stalowa zgodna z normą EN 10088 – gatunek 1.4404

Napęd: motoreduktor z przekładnią stożkową, zalany olejem spożywczym.

Sposób uszczelnienia: zabezpieczający przed możliwością przedostania się oleju do produktu

System mycia zbiornika: CIP

Opróżnianie zbiornika: króciec z zaworem motylkowym z siłownikiem DN 100

Napełnianie zbiornika: króciec w płaszczu bocznym nad dolną dennicą DN 65-80 z zaworem motylkowym i siłownikiem

Powrót koncentratu: króciec w płaszczu bocznym nad dolną dennicą DN 80 z zaworem motylkowym z siłownikiem

Posadowienie: 5 stabilnych wyposażone w regulację pionową nogi wraz ze śrubami do regulacji zbiornika oraz płytami posadzkowymi

Wymagane dodatkowe wyposażenie

- króciec poboru próbek,

- czujnik ciśnieniowy pomiaru poziomu w zbiorniku,  

- pomiar temperatury,

-zabezpieczenie przed nadmiernym przelaniem zbiornika,

- rura przelewowa,

- odpowietrznik.

7. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2017 r.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k., Oddział w Olsztynku

ul. Zielona 16, 11 - 015 Olsztynek

8.Warunki udziału
w postępowaniu oraz

opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

1.Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej

     działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

     nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do 

     wykonania zamówienia;

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia;

d) spełnienie pozostałych wymogów określonych w

     regulaminie postępowania ofertowego stanowiącego 

     Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

3. Warunek  posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 b) powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej trzech usług związanych z wykonaniem i dostawą zbiornika do magazynowania produktów spożywczych o pojemności min. 35 000 l w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, w okresie prowadzenia działalności oraz przedłoży dowody poświadczające należyte wykonanie tych usług.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej oraz w celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich oddzielnie.
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich oddzielnie.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich oddzielnie. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie wykazu, ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.
 4. wykaz wykonanych usług związanych z wykonaniem oraz dostawą zbiornika do magazynowania produktów spożywczych o pojemności min. 35 000 l w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem, przedmiotu wykonania, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, wraz z załączonymi dowodami, poświadczającymi należyte wykonanie usług.
 5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 4 lit. c) powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich  dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.

6. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach.

10. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

9.Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

 

1)    cena (40 pkt)

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

 

, gdzie

Pi - liczba punktów dla badanej oferty nr „i” w kryterium cena

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców

Ci - cena całkowita badanej oferty nr „i”

P – maksymalna liczba punktów w kryterium cena

 

2)    grubość zastosowanego materiału w dennicy dolnej zbiornika (10 pkt)

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

 

, gdzie

A1 - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium grubość zastosowanego materiału w dennicy dolnej zbiornika

A1max – zastosowany najgrubszy materiał w dennicy dolnej zbiornika ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców

A1i – grubość materiału dennicy dolnej badanej oferty nr „i”

B – maksymalna liczba punktów w kryterium grubość zastosowanego materiału w dennicy dolnej zbiornika

 

3)  grubość zastosowanego materiału w płaszczu zbiornika (10 pkt)

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

 

, gdzie

A2 - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium grubość zastosowanego materiału w płaszczu zbiornika

A2max – zastosowany najgrubszy materiał w płaszczu zbiornika ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców

A2i – grubość materiału w płaszczu zbiornika badanej oferty nr „i”

B – maksymalna liczba punktów w kryterium grubość zastosowanego materiału w płaszczu zbiornika

 

4)  grubość zastosowanego materiału w dennicy górnej zbiornika (10 pkt)

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

 

, gdzie

A3 - liczba punktów dla badanej oferty nr „i” w kryterium grubość zastosowanego materiału w dennicy górnej zbiornika

A3max – zastosowany najgrubszy materiał w dennicy górnej zbiornika ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców

A3i – grubość materiału w dennicy górnej badanej oferty nr „i”

B – maksymalna liczba punktów w kryterium grubość zastosowanego materiału w dennicy górnej zbiornika

 

5)    gwarancja (15 pkt)

Przy ocenie tego kryterium będzie brany pod uwagę okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia.

 

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

 

, gdzie

G – ilość punktów przyznana za kryterium gwarancja liczona w dniach kalendarzowych (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
Gmax – najdłuższa gwarancja liczona w dniach kalendarzowych spośród ocenianych ofert;
Gi – gwarancja liczona w dniach kalendarzowych badanej oferty;

 

6)    termin wykonania zamówienia (15 pkt)

Przy ocenie tego kryterium będzie brany pod uwagę czas wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:

 

, gdzie


T – ilość punktów przyznana za kryterium termin wykonania zamówienia liczona w dniach kalendarzowych (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
Tmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia liczony w dniach kalendarzowych spośród ocenianych ofert;
Ti – termin wykonania zamówienia liczony w dniach kalendarzowych badanej oferty;

 

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.

 

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta z najniższą ceną.

Rozliczenia pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcą będą w odbywały się w złotych polskich.

10.Sposób przygotowania oferty i elementy, które musi zawierać

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Oferta składana w formie pisemnej powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.

5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w polskich złotych. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.

7. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu ustalenia zasad reprezentacji. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie wykazu, ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.

8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

9. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:

 „OFERTA NA WYKONANIE, DOSTAWĘ ORAZ POSADOWIENIE ZBIORNIKA CYLINDRYCZNEGO PIONOWEGO Z MIESZADŁEM”

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 07.08.2017 R. DO GODZINY 14:15

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

 10. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy:

 1. Nazwa i adres Wykonawcy.
 2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
 3. Zakres i opis oferowanych usług w ramach oferty.
 4. Rysunek techniczny proponowanego przedmiotu zamówienia
 5. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
 6. Cenę całkowitą netto i brutto.
 7. Warunki i termin płatności.
 8. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
 9. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 10. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

11. Sposób obliczenia ceny

1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.

2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich. Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

 

12. Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady:

 1. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane zgodnie z opisanym powyżej sposobem przygotowania oferty i elementów, które musi oferta zawierać. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
 3. W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem „ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany.
 4. Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę.

Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE - Oferta na „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem”.

13.Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert

 1. Oferta może być złożona:

Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oddział w Olsztynku

ul. Zielona 16

11-015 Olsztynek

2. Oferty można składać do dnia 07.08.2017 r. do godz. 14:00, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

14.Informacja o otwarciu ofert oraz o terminie związania ofertą

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. o godzinie 14:15.

2. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.

15. Klauzula poufności

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16. Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do zawarcia umowy.

3. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania do :

 1. Zmiany lub odwołania postępowania,
 2. Zmiany lub odwołania warunków postępowania,
 3. Zmiany treści ogłoszenia,
 4. Unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Załączniki – Wzory formularzy:

Załącznik nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt. 8.3. zapytania ofertowego

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

Załącznik nr 6

Istotne postanowienia umowy z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia objętego zapytaniem ofertowym oznaczonym nr: 2/IB/TYM/2017

Załącznik nr 7

Regulamin postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania  p.n.  „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem”

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 

 

 

 

                    pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

 

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………..………………………

 

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

 

...................................................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

 

REGON:

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                    NIP:

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

adres e-mail:   ..................................................................

 

                W nawiązaniu do Ogłoszenia składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zadania, pn.: „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem” i oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem za łączną:

cenę netto: ................................................................  (brutto: ……………………………………………………………………..)

OŚWIADCZENIA:

 1. Oświadczam/my, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.
 2. Termin realizacji zamówienia: ……………………….(w dniach kalendarzowych).
 3. Okres gwarancji: …………….......(dni), licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
 4. Zastosowane materiały:

a) grubość zastosowanego materiału w dennicy dolnej zbiornika ………

b) grubość  zastosowanego materiału w płaszczu zbiornika ………

c) zastosowanego materiału w dennicy górnej zbiornika ………

 1. Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią istotnych postanowień umowy i akceptuję/my ich treść.
 3. W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my Umowę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

.................................., dnia ..............................................

 

                                                                        ...........................................................................

                                                           Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków

………………………………….

 

.…………………………………

(Nazwa  i  siedziba

     Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu ubiegania się o udzielenie zamówienia:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;
 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................                                                                        ...............................................

Miejsce i data                                                                          Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                  uprawnionych do reprezentowania

                                                                                             wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                     lub we właściwym upoważnieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  -

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 

………………………………….

 

.…………………………………

(Nazwa  i  siedziba

     Wykonawcy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że jako Wykonawcy nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tymbarku).

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................                                              ...................................................................

Miejsce i data                                                                                      Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                                uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                             wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                                 lub we właściwym upoważnieniu

 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług o których mowa w pkt. 8.3. Zapytania ofertowego

 

Wykaz usług (umów) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, spełniających wymagania pkt. 8.3. Zapytania ofertowego, wraz z załączonymi dowodami, poświadczającymi należyte wykonanie usług.

 

 

L.p.

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania z datą ostatecznego wykonania umowy

Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  …………………………………………..                                                                                                                                                                                    …….…………………………………………………..

                                                            miejscowość i data                                                                                                                                                                             Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                                                                                                                                                                             uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                                                                                                                                                                                            wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                                                                                                                                                                                                        lub we właściwym upoważnieniu

 

Załączniki:

- dowody poświadczające należyte wykonanie usług.

 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie przynależność do grupy

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

 

 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady zachowania konkurencyjności ”Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem” w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

 

1) należę do grupy kapitałowej (*)

2) nie należę do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................                                               ...................................................................

Miejsce i data                                                                                      Podpis osoby uprawnionej lub osób

                                                                                                                uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                             wykonawcy w dokumentach rejestrowych

                                                                                                                 lub we właściwym upoważnieniu

 

 

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego  -

Istotne postanowienia umowy z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia objętego zapytaniem ofertowym oznaczonym nr: 2/IB/TYM/2017

 

 

 

Istotne postanowienia umowy z wybranym Wykonawcą

 na realizację zamówienia objętego zapytaniem ofertowym oznaczonym nr: 2/IB/TYM/2017

 

STRONY UMOWY:

 

 

 1. Zamawiający –  Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. K., Tymbark 156, 34-650 Tymbark ,  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000362903, NIP: 7370003477, REGON: 490540969,

 

 1. Wykonawca - ………………………………………………..(nazwa Firmy  i adres ),  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla………………………………………………. pod numerem KRS 0……………., NIP: ……………………, REGON: ………………………….wyłoniony na podstawie prowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę oraz posadowienie zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem.

 

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY :

 

 

 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa oraz posadowienie zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem.
 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego  w szczególności następujące prace i usługi:
 1. Wykonanie zbiornika zgodnie z ofertą i zapytaniem ofertowym,
 2. Dostawę przedmiotu zamówienia do zakładu, zlokalizowanego przy ul. Zielonej 16, 11-015 Olsztynek,
 3. Posadowienie oraz zakotwiczenie zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z :
 1. warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego,
 2. warunkami określonymi w umowie,
 3. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa,
 4. zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.
 1. Przy wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się działać z należytą starannością w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
 2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z przyjętą ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
 3. Strony ustalają termin wykonania  przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.10.2017
 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach mających wpływ na terminową realizację umowy.

 

 

§ 2

WYNAGRODZENIE:

 

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto/netto  za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wyniku postępowania ofertowego p.n. „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem” wszczętego poprzez  zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 28.07.2017r. na stornie internetowej Zamawiającego: www.tymbark.com oraz poprzez skierowanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych Wykonawców.
 2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Zamawiający nie zapłaci żadnych innych wynagrodzeń Wykonawcy, ani też nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
  w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie będzie wpłacał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

 

§ 3

PODWYKONAWCY

 

 1. Powierzenie wykonania całego lub części przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
 2. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom bez pisemnej zgody obu  Stron umowy.
 3. Za działania lub/ i zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i  zaniechania.

 

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA :

 

 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony zbiornik oraz na wykonanie prac objętych umową, w tym użyte materiały, na okres ustalony w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego. Na wbudowane mechanizmy i urządzenia obowiązują okresy gwarancji producentów, jednak nie krótsze niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany usuwać wszelkie zgłoszone wady i usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji i/lub rękojmi.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot ma wady zmniejszające jego wartość.
 4. Strony ustalają, że wszystkie oceny ewentualnych wad i braków, a także sposoby i terminy ich usunięcia, będą dokonywane wspólnie przez przedstawicieli Stron, a  w razie kontrowersji poddane zostaną przed skierowaniem na drogę postępowania sądowego, orzeczeniu niezależnego rzeczoznawcy.

 

§  5

ZABEZPIECZENIA UMOWY, KARY UMOWNE

 

 1. Strony ustalą w umowie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
 2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji oraz roszczeń z tytułu rękojmi.
 3. Zabezpieczenie jakie strony mogą ustalić to w szczególności :
 1. Gwarancja bankowa;
 2. Polisa ubezpieczeniowa;
 3. Poręczenie osób trzecich
 4. Weksel własny doręczony przez Członka Zarządu lub inny podmiot
 5. inne
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawiera oświadczenie gwaranta, że jest bezwarunkowe, nieodwołalne  i płatne na pierwsze żądanie.
 2. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego zwolnione nastąpi na zasadach i warunkach doprecyzowanych w umowie. 
 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz w razie nieusunięcia zgłoszonych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w wysokości i na zasadach określonych w umowie, nie niższej jednak niż 10 % wartości zamówienia.
 4. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
 5. Strony uzgadniają, że w razie naliczania przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 7

PRAWO WŁAŚCIWE

 

 1. Umowa będzie podlegać prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana.
 2. Ewentualne spory z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie postanowienia niniejszego wyciągu z umowy stanowią minimalne wymagania, które należy uwzględnić w ofercie w celu uznania jej za nieodrzucaną.
 2. Umowa może zawierać inne warunki, które będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż wskazane minimalne wymagania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego –

Regulamin postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania  p.n.  Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem”

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

NA WYŁONIENIE WYKONAWCY NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.

WYŁONIENIE WYKONAWCY NA REALIZACJĘ ZADANIA DOTYCZĄCEGO WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ POSADOWIENIA ZBIORNIKA CYLINDRYCZNEGO PIONOWEGO Z MIESZADŁEM”

 

DZIAŁ I.

 CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

Regulamin określa zasady postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem”.

 

§ 2

 1. Zamawiający ogłaszając postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem” nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad i warunków określonych w Wytycznych oraz wskazanych w Regulaminie.
 3. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:
 1. Zamawiającym” - należy przez to rozumieć Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Komisji” - należy przez to rozumieć Komisję powołaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 3. ”Inwestycji” - należy prze to rozumieć realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego wykonania, dostawy oraz posadowienia zbiornika cylindrycznego pionowego z mieszadłem”;
 4. Ofercie” – należy przez to rozumieć ofertę wraz z ceną oraz innymi wymaganiami, składaną przez Wykonawcę na podstawie Zapytania ofertowego;
 5. Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę, lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
 6.  „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Postępowania Ofertowego;
 7. Wytycznych” - należy przez to rozumieć Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020;
 8. „Postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, które ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację Inwestycji;
 9. „Ogłoszeniu” – należy przez to rozumieć ogłoszenie o prowadzeniu Postępowania.

 

§ 3

Postępowanie prowadzi się z uwzględnieniem następujących zasad i reguł postępowania:

 1. Równego traktowania Wykonawców, która oznacza, że wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden Wykonawca nie może być uprzywilejowany względem innego.
 2. Zasada przejrzystości, która oznacz, że Postępowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny dla Wykonawców.
 3. Uczciwej konkurencji, która oznacza, że warunki udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i z nim związane, przy czym nie mogą one nieuzasadnienie zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Wykonawców.
 4. Języka polskiego,  która oznacza, że Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

DZIAŁ II.

OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

§ 4

 1. Postępowanie wszczyna się poprzez zamieszczenie Ogłoszenia wraz z zapytaniem ofertowym zgodnie z pkt. 2 poniżej oraz poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na właściwym rynku występuje taka ilość potencjalnych Wykonawców.
 2. Ogłoszenie wraz z zapytaniem ofertowym zamieszcza się:
 1. na stornie internetowej Zamawiającego: www.tymbark.com
 1. W przypadku dokonywania zmiany treści Ogłoszenia lub zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, w szczególności jeżeli zmiana dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w opublikowanym zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej Ogłoszeniu i zapytaniu ofertowym uwzględni informację o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia i zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

§ 5

 1. Z Postępowania wyklucza się:
 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu wskazanym w zapytaniu ofertowym;
 3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

I.o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

II.o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

III.skarbowe,

IV.o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

 1. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
 2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 7. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
 9. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 10. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 1. Zamawiający może określić warunki udziału w Postępowaniu dotyczące m.in.:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
 3. sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej.
 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

§ 6

 1. W Postępowaniu Zamawiający może wezwać  Wykonawców  do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania.
 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu.
 3. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów wymaganych w Postępowaniu.
 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu, Postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Oświadczenia lub dokumenty Wykonawca przedstawia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnione przez niego osoby.
 6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę, oświadczenia lub dokumenty do ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność z oryginałem musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

 

§ 7

 1. Wykonawca może złożyć w Postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Zamawiający nie może zapoznawać się z treścią ofert przed upływem terminu ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w miejscu wskazanym w Ogłoszeniu.
 5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
 6. Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie i zostają zniszczone.

§ 8

 1. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, po uzgodnieniu poprawy z Wykonawcą.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę:
 1. jeżeli jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia lub zapytania ofertowego;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera cenę której nie może zapłacić Zamawiający;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

 1. W trakcie trwania Postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu oraz zapytaniu ofertowym skierowanym do Wykonawcy: pisemnie lub drogą elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

§ 10

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
 2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ofert Zamawiający może skierować do wszystkich lub wybranych Wykonawców dodatkowe zapytania w celu sprecyzowania oferty lub prośbę o wyjaśnienie jej treści.
 3. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia sporządzonym przez Komisję.

 

§ 11

Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione Ogłoszenie i zapytanie ofertowe, tj. poprzez zamieszczenie tej informacji w sposób opisany w § 4 pkt. 2 Regulaminu oraz poprzez jej przesyłanie do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

§ 12

 1. Po przeprowadzeniu Postępowania następuje podpisanie umowy z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w Postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

§ 13

Dla udokumentowania zawarcia umowy z Wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wymagana jest forma pisemna.

 

§ 14

 1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:

 

 1. wskazanie Zamawiającego,
 2. określenie przedmiotu zamówienia,
 3. informację o trybie udzielenia zamówienia,
 4. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 5. informację o potencjalnych wykonawcach, którzy odebrali od Zamawiającego zapytanie ofertowe,
 6. wykaz ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
 7. informację o spełnieniu przez Wykonawców warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym,
 8. informację o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu przez Wykonawców,
 9. informację o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów ocen i sposobie przyznania punktacji poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 10. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 11. datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,

 

 1. Oferty oraz inna dokumentacja Postępowania stanowią Załączniki do Protokołu.

 

DZIAŁ III.

Komisja

§ 15

 1. W celu przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania Zamawiający powoła Komisję.
 2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
 3. Do zadań komisji należy ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub braku przesłanek wykluczenia, a także badanie i ocena złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.
 4. Komisja wykonuje czynności określone w pkt 3 powyżej na niejawnych posiedzeniach.

 

DZIAŁ IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków udziału w Postępowaniu, a Wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z Ogłoszeniem lub zapytaniem ofertowym skierowanym do Wykonawców, są zobowiązani postępować zgodnie z Regulaminem.
 2. Zamawiający może unieważnić lub zamknąć Postępowanie na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 3. O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców umieszczając dodatkowo informację w tym zakresie na stronie internetowej, na której zamieszczono Ogłoszenie wraz z zapytaniem ofertowym.
 4. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia Postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w Postępowaniu.
 5. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie Postępowania osobie trzeciej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.).
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.